Wo rk Po in t

Oryantasyon Eğitimi Nedir? Faydaları Nelerdir?

WorkPoint tarafından0 dk okuma süresi 19 Ekim 2023
Oryantasyon Eğitimi Nedir? Faydaları Nelerdir?
Yazıdaki Konu Başlıkları

Fransızca kökenli olan oryantasyon kelimesi, kılavuzluk etme, yönlendirme anlamına gelir. Oryantasyon eğitimi ise işverenlerin, çalışanlarına işi öğretmek ve tanıtmak maksadıyla yaptığı bir eğitim sürecidir. Yapılan eğitim sonunda personelin işi öğrenmesi ve yüksek bir performansla işe başlaması hedeflenir.

Kurumun izlediği oryantasyon politikasına bağlı olarak söz konusu eğitimin sonunda ilgili kişiye oryantasyon belgesi verilebilir. Bu belge, personelin sonraki iş başvurularında CV'ye eklenerek de kullanılabilir. Ayrıca personelin eğitim sürecinde sergilediği performans, başarı puanı şeklinde değerlendirmeye alınabilir. İşveren dilerse oryantasyon eğitimi sonunda personelle çalışmaya devam edebilir ya da onu işten çıkarabilir. Bu durum firmanın insan kaynakları politikası ile ilgili bir durumdur.

Oryantasyon Eğitimi Nedir?

Oryantasyon ne demek sorusunun cevabı işverenler tarafından sıklıkla araştırılan bir alandır. Söz konusu eğitim kişiye özel olabileceği gibi personelin gruplar halinde ya da toplu şekilde bu eğitime tabi tutulması da mümkündür. Oryantasyon süreci sonunda işverenin personelden ne beklediği açıkça personele ifade edilmelidir. Bu da eğitimin oryantasyon prosedürü izlenerek yapılması gerektiğini gösterir.

Oryantasyon eğitimi, mesleğin niteliklerine göre farklılık gösterir. Her mesleğin kendine özel bir eğitim programı vardır. Bu anlamda işveren ya da eğitimle ilgili planlama yapmakla görevli olan personel gerekli girişimlerde bulunarak eğitimin başlatılmasını sağlar.

Oryantasyon Eğitiminin Temel Amacı Nedir?

Oryantasyon eğitimi esasında büyük ölçekteki işletmeleri ilgilendiren bir kavramdır. Küçük ölçekli işletmelerde az sayıda çalışan olduğu için bu eğitim kısa tutulur ve basit bir kapsamda yürütülür. Daha sık personel alan büyük ölçekli işletmeler, bu eğitimin uzun süreli ve kapsamlı olmasını arzu eder. Her ne seviyede olursa olsun eğitimin yöneticiler ve insan kaynakları birimleri arasında paylaşılması gerekir.

Oryantasyon eğitiminin planlanmasında temel amaç, personelin işe alışma ve işi öğrenme sürecini hızlandırmaktır. Bu süreç nasıl verimli yürütülürse personelden alınacak verim de o kadar fazla olacaktır. Bir diğer tanım ile eğitim, personelin işyerini benimsemesi için yol gösterici bir role sahiptir.

Oryantasyon Eğitimi Nasıl Yapılır?

Oryantasyon eğitimi, temel ve mesleki oryantasyon olmak üzere iki aşamalıdır. Temel oryantasyonda personele, şirketin marka değeri ve işletme hakkında genel bilgiler anlatılır. Mesleki oryantasyonda ise personele çalışma ortamının tanıtılması, iş akışı hakkında bilgi verilmesi, görev ve sorumluluklar gibi hususlar planlamaya dâhil edilir. Temel ve mesleki oryantasyon süreci bir bütündür. Eğitim sonunda sosyal kaynaşmayı artıracak bir süreç yönetimi sağlanabilir.

Yukarıdaki eğitim süreci izlenirken eğitim alan personelin tecrübeli bir personel nezaretinde bu sürece dâhil olması sağlanmalıdır. Kaç gün planlanırsa planlansın tüm eğitim belli bir program dâhilinde yürütülmelidir. Eğitimin icrası esnasında personele bilgisayar ortamında sunum yapılabileceği gibi uygulamalı şekilde işin nitelikleri öğretilir. Ayrıca işyerinin fiili olarak gezdirilmesi, özlük hakları ile bilgiler verilmesi de eğitim kapsamında personele anlatılır.

Başarılı Bir Oryantasyon Nasıl Uygulanır?

Şirket ve personelin oryantasyon eğitiminde başarılı olması personel ve şirketin geleceği adına çok önemlidir. Personel ne kadar kısa süre içerisinde işi kavrarsa şirkete de kısa süre içerisinde faydalı olmaya başlar. Oryantasyonda başarılı olmak için öncelikle ayrıntılı bir eğitim planı yapılmalıdır. Bu yapılırken de eğitimin öneminin işveren tarafından kavranmasına ihtiyaç vardır. Eğitimin verimli geçmesi için planlama öncesinde oryantasyon çalışmaları örnekleri incelenebilir. Sektörünüzle aynı faaliyetleri gösteren başarılı firmaların eğitim programları, yol göstericilik açısından firmanıza faydalı olabilir.

Oryantasyonda başarılı olma yollarından biri de personelin severek icra edeceği bir program hazırlamaktır. Bu kapsamda program içine eğlenceli bir kısım faaliyetler eklenebilir. Örneğin personelin birbiri ile kaynaşması açısından bir yemek ya da çay faaliyeti icra edilebilir.

Oryantasyon Süreci Aşamaları Nelerdir?

Oryantasyon eğitiminin aşamaları şirketin faaliyet alanına göre değişir. Genel anlamda sürecin aşamaları şu şekildedir.

·         Ön hazırlığın yapılması

·         Şirketin yetkili kişilerince kurumun tanıtımın yapılması

·         Personelin işletmedeki yöneticiler ile tanıştırılması

·         Personelin kendi departmanı ile tanıştırılması

·         İnsan kaynakları kapsamında uygulamaların tanıtılması

·         Çalışma ortamına yönelik kural ve işleyişlerin personele anlatılma

Eğitimden istenen başarının elde edilmesi, ancak eğitim programının hassasiyetle yürütülmesine bağlıdır. Aksi durumda oryantasyon bozukluğu söz konusu olacaktır.

Oryantasyon Eğitiminin Şirkete Faydaları Nelerdir?

Temel ve mesleki oryantasyon eğitiminin hem şirkete hem de çalışana önemli oranda faydaları vardır. Eğitimini şirkete yönelik faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz.

·         Personelin işyerine yönelik verimini artırır.

·         İş kazalarının önüne geçilmesini sağlar.

·         İşlerin kısa süre içerisinde tamamlanmasına destek olur.

·         İşletmenin performansını artırır.

·         İşletmenin karlılık seviyesi yükselir.

·         İşletmenin rakipleri ile rekabet şansı artar.

Oryantasyon Eğitiminin Çalışana Faydaları Nelerdir?

Oryantasyon etkinlikleri kapsamında yapılan faaliyetler sadece işyeri için faydalı değildir. Söz konusu eğitimin çalışan için de faydaları vardır. Eğitimin çalışana yönelik faydaları şunlardır.

·         Çalışanın işyerine olan bağlılığını artırır.

·         Çalışan bu eğitim sonunda kendini güvende hisseder.

·         Şirketin amaçlarını ve ne şekilde faaliyetlerinin olduğunu bilerek daha bilinçli hareket eder.

·         Çalışan kısa süre içerisinde diğer çalışanlarla kaynaşabilir.

·         İşveren ile çalışan arasındaki bağ güçlenir.

Sana yakın lokasyonlar burada! Şimdi tıkla.